Οργανόγραμμα

Κλάδος Αυτοκινήτου
ΤΑΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τιμολογήσεις, Εκδόσεις,
Τροποποιήσεις, Ακυρώσεις
Συμβολαίων & Πράσινες Κάρτες

Κλάδος Αυτοκινήτου
ΒΕΡΟΥΛΗΣ ΠΑΡΗΣ

Τιμολογήσεις, Εκδόσεις,
Τροποποιήσεις, Ακυρώσεις
Συμβολαίων & Πράσινες Κάρτες
elsi

Κλάδος Περιουσίας & Λοιποί Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΕΛΣΗ

Τιμολογήσεις – Εκδόσεις Κλάδου
Περιουσίας & Λοιπών Κλάδων
Γενικών Ασφαλίσεων
Προσφορές μεγάλων κινδύνων

Τμήμα Ζημιών και εξυπηρέτησης νέων συνεργατών με μεγάλα
χαρτοφυλάκια
ΣΦΙΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ζημιές Κλάδου Ζωής & Υγείας
Ζημίες Γενικών Ασφαλίσεων
συμπεριλαμβανομένου Κλάδου
Αυτοκινήτου
Εξυπηρέτησης νέων συνεργατών
με μεγάλα χαρτοφυλάκια
Αιτιάσεις

Τμήμα Μηχανογράφησης
ΛΑΡΟΥ ΜΑΓΔΑ

Ενημέρωση & Εκπαίδευση σε
Μηχανογραφικές Εφαρμογές
WEB – Καταχώρηση Συμβολαίων
Ανείσπρακτα & Εισπραγμένα
λοιπών εταιριών Ζωής
Site Contract

Τμήμα Συμβάσεων
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαχείριση Συμβάσεων

Λογιστήριο
ΠΟΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Διαχείριση Εισπράξεων και
Πληρωμών σε Εταιρίες και
Συνεργάτες

Λογιστήριο
ΑΓΓΕΛΩΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Εισπράξεις Συμβολαίων

Γραμματεία Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΦΕΝΙΑ

Γραμματεία Διεύθυνσης

Κλάδος Ζωής & Υγείας
ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ

Διαχείριση Κλάδου Ζωής & Υγείας
Προμήθειες Ζωής & Υγείας
Γραμματεία Εμπορικής Δ/νσης

C.O.O. (Chief Operations Officer)
ΓΙΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ευθύνη ανάπτυξης και ελέγχου
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Δ/νση Κλάδου Ζωής & Υγείας
Δ/νση Εκπαίδευσης & Marketing
Νέες Συνεργασίες
Ανάπτυξη Πωλήσεων
Οργανωτικά Ζητήματα
Εποπτεία Παραγωγικών Τμημάτων
& Κλάδων
 Διοικητικός Προϊστάμενος σε
διαχειριστικά και λειτουργικά
ζητήματα