ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Όροι Χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ μέσω της ιστοσελίδας   https://contractsa.com/ παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα ενημέρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, αυτός δε οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη ή/και χρήση της ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος σε περίπτωση διαφωνίας με το περιεχόμενό τους οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας της CONTRACT AE, συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της CONTRACT AE και υπόκειται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένων τυχόν ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων.

Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται επίσης, η αναπαραγωγή, αντιγραφή, έκδοση, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο τμήματος ή ολόκληρου του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της CONTRACT AE.

Δικαιούχος των σημάτων και λογοτύπων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της CONTRACT AE είναι η CONTRACT AE και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της CONTRACT AE.

 

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους.

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να τηρεί όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί τηλεπικοινωνιών, του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου καθώς και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική δραστηριότητα/συμπεριφορά κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της CONTRACT AE και σε σχέση με αυτήν. Σε αντίθετη περίπτωση, ευθύνεται για κάθε ζημία η οποία τυχόν προκληθεί στην CONTRACT AE ή/και σε τρίτον από τη δραστηριότητά του αυτή, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή σε σχέση με αυτήν.

Σε περίπτωση άσκησης κατά της CONTRACT AE οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και να αποζημιώσει την CONTRACT AE στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Περιορισμός ευθύνης CONTRACT AE

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα  της CONTRACT AE αποσκοπούν στη γενική ενημέρωση του επισκέπτη/ χρήστη και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση άμεση ή έμμεση σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση, καθώς ούτε πρόταση για κατάρτιση ασφαλιστικής συμβάσεως. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την CONTRACT AE .

Η CONTRACT AE φροντίζει προκειμένου να εξασφαλίσει την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, σε καμία περίπτωση όμως δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών.

Η CONTRACT AE φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας, η οποία ωστόσο ενδέχεται να επηρεαστεί από διάφορες αιτίες.

Η CONTRACT AE κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας της από τον επισκέπτη/χρήστη δεν ευθύνεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για

  1.  οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη
  2. οποιαδήποτε τυχόν αδυναμία πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη 
  3. την τυχόν συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς της, iv. την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος.

Η CONTRACT AE δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών ή/και εντολών από τον επισκέπτη/χρήστη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια της CONTRACT AE ή/ και των υπαλλήλων της.

 

Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Η CONTRACT AE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες τυχόν γίνεται παραπομπή ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων στις οποίες γίνεται παραπομπή ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο πεδίο ευθύνης των αντίστοιχων ιστοσελίδων, στις οποίες ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται, ενώ η CONTRACT AE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για αυτές. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης του επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή εγγύηση για οποιονδήποτε.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο-αρμοδιότητα δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς απορρέουσας από τους παρόντες όρους, την ισχύ ή/και την ερμηνεία τους, καθώς και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας.

 

Λοιποί Όροι

Η CONTRACT AE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει οποτεδήποτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, με αντίστοιχη ανακοίνωση της τροποποίησης στην ιστοσελίδα της, ενώ ο επισκέπτης/χρήστης που εξακολουθεί να κάνει χρήση τη ιστοσελίδας και μετά την ανακοίνωση κάθε τροποποίησης τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους.

Η CONTRACT AE δεν υποχρεούται σε ανανέωση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της. Η πληροφόρηση αυτή έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και η CONTRACT AE δεν εγγυάται ότι θα παρέχεται χωρίς παραλείψεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Η τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης συνεπάγεται τη αυτοδίκαιη παύση της ισχύος του, χωρίς να θίγεται το κύρος των λοιπών όρων. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ πατήστε εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ πατήστε εδώ

Για να υποβάλεις ηλεκτρονικά το παράπονό σου πατήστε εδώ

Contract AE/δημόσιο
Ημερομηνία αναθεώρησης: 07/03/2024