ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Φάκελος Συμμόρφωσης: Έγγραφο 4.8.1

Έκδοση: 1.0

Συντάχθηκε από: ΥΠΔ – DPO

Με την χρήση του παρόντος, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα του που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται κάθε εταιρία μέλος του CONTRACT NETWORK

 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, κάθε εταιρία μέλος του CONTRACT NETWORK, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημα σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού πλαισίου.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας, ή ανάγκης καθυστέρησης της ικανοποίησής του, θα ενημερωθείτε, εντός μηνός από την υποβολή του, για τους λόγους αδυναμίας ή της καθυστέρησης.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος είναι η εξακρίβωση της ταυτότητας σας.

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:

επιτυχής αποστολή μηνύματος