Τεχνικές Ασφαλίσεις

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και του μεγέθους των έργων αυτών είναι πολύ πιθανό με την έλευση ενός κινδύνου να υπάρξει μεγάλο κόστος για την αποκατάσταση ζημιών ή μεγάλες αξιώσεις για σωματικές βλάβες ή/και απώλεια ζωής.

Ποιον αφορούν οι Τεχνικές Ασφαλίσεις;

Δεν είναι τυχαίο που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη μεγάλων έργων η ασφάλισή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο θα διεκπεραιωθεί.
Μέσα από ένα ασφαλιστήριο τεχνικών έργων καλύπτονται υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο, στο μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις, ακόμα και σωματικές βλάβες ή θάνατος σε τρίτους.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε:
Ασφαλιζόμενος

Με ασφαλιστήριο CAR ή EAR Ασφαλισμένος είναι:

Επίσης, μπορούν να περιλαμβάνονται οι σχεδιαστές και οι σύμβουλοι μηχανικοί, καθώς και οι προμηθευτές ή οι κατασκευαστές των μηχανημάτων εφ’ όσον οι ίδιοι έχουν αναλάβει τη συναρμολόγηση τους.

Αντικείμενο ασφάλισης

Ένα ασφαλιστήριο C.A.R μπορεί να καλύπτει όλα τα οικοδομικά έργα και έργα Πολιτικού Μηχανικού όπως:

Ένα ασφαλιστήριο Ε.A.R. μπορεί να καλύπτει ανεξάρτητες μηχανές όπως στρόβιλους, γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, ανελκυστήρες, γερανούς κλπ. και πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Έκταση κάλυψης

Ειδικότερα, η ασφάλιση καλύπτει τα ακόλουθα:

Η ομάδα της Contract μελετά τις ανάγκες σας και σας προτείνει την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λύση, τόσο από την άποψη του κόστους, όσο και από την άποψη της πληρότητας καλύψεων.