Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

 

Την τελευταία δεκαετία οι εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις τους στο επιχειρείν σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύουν ότι η προστασία των εμπορικών συναλλαγών μίας επιχείρησης από τον κίνδυνο οι αγοραστές αγαθών ή υπηρεσιών να μην τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, είναι αναγκαία.

 

Τα συμβόλαια ασφάλισης πιστώσεων ή εγγυήσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους και διασφαλίζουν τις ταμειακές ροές του εκάστοτε οργανισμού.

 

Πρόκειται για εξειδικευμένες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις που σχεδιάζονται βάσει ανάλυσης δεδομένων και μελέτης αναγκών της κάθε επιχείρησης.

Διότι:

Προστατεύει το κεφάλαιο και τα κέρδη του οργανισμού σας, αποζημιώνοντάς σας για την μη πληρωμή των επί πιστώσει οφειλών αγοραστών λόγω αφερεγγυότητας.

Παρέχει στη διοίκηση της εταιρίας ασφάλεια στις συναλλαγές και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να διευρύνει τη δραστηριότητά της.


Συνιστά πλεονέκτημα στην ανάπτυξη της εταιρίας έναντι του ανταγωνισμού.


Εγγυάται με την έκδοση εγγυητικών επιστολών την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε πώληση σχεδόν, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της έκδοσης ενός τέτοιου συμβολαίου.


Με την ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου παρέχουμε στους ασφαλισμένους τις παρακάτω υπηρεσίες:

 

• Αξιολογούμε εκ των προτέρων την οικονομική και συναλλακτική κατάσταση των υφισταμένων και υποψηφίων πελατών.

• Προστατεύουμε από τις επισφάλειες, προλαμβάνοντας τον κίνδυνο. Συνδράμουμε την Διεύθυνση Πωλήσεων με παροχή σχετικών πληροφοριών.

• Διεκδικούμε την απαίτηση σε περίπτωση ζημίας.

• Απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και το κόστος της διεκδίκησης των απαιτήσεων και μεγιστοποιούμε τη δυνατότητα επανείσπραξης

• Αποζημιώνουμε, πληρώνοντας σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

• Ενισχύουμε τη ρευστότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησης.


Στην Ομάδα της Contract, θα βρείτε τον εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος βάσει ανάλυσης των δεδομένων της δικής σας επιχείρησης, θα μεριμνήσει για τον σχεδιασμό του ασφαλιστικού προγράμματος Πιστώσεων που έχετε ανάγκη.

Βρείτε μας στο χάρτη

Γιατί να κάνετε ένα ασφαλιστήριο πιστώσεων ή εγγυήσεων: