ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ
Στοιχεία Πελάτη:
Στοιχεία Αντιπροσώπου Πελάτη (εφόσον απαιτείται):
Έγγραφα που προσκόμισε ο Πελάτης:
Διευκρινίζεται ότι:
1) Στόχος της Εταιρίας μας είναι η ολοκλήρωση εξέτασης της αιτίασής σας, καθώς και η αποστολή αιτιολογημένης απάντησης προς εσάς, να μην υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Αν η απάντηση της Εταιρίας δεν ικανοποιεί πλήρως την αιτίασή σας, έχετε το δικαίωμα να εμείνετε σε αυτή. Στην περίπτωση, που για την πλήρη εξέτασή της, απαιτείται η συλλογή στοιχείων εκτός των αρχείων της Εταιρίας μας, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, για το οποίο θα λάβετε έγγραφη ενημέρωση.
2) Η ενεργοποίηση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει τυχόν παραγραφή εννόμων αξιώσεων σας.
3) Σε περίπτωση κατά την οποία η απάντηση και οι εξηγήσεις της Εταιρίας δεν κρίνονται επαρκείς κατά την δική σας εκτίμηση, έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε για εξωδικαστική επίλυση στις αρχές, όπως ενδεικτικά: α) στον Συνήγορο του Καταναλωτή, Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471, Αθήνα, Τηλ: 210‐6460862 , 210‐6460814, Fax: 210‐6460414, είτε β) στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 101 81, ΑΘΗΝΑ, Γραμμή καταναλωτή 1520, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 1520@efpolis.gr, είτε γ) στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Τηλ. 210‐3205222, Fax: 210‐3205437.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ:
Ο κάτωθι υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι τα έγγραφα που προσκόμισα για την διερεύνηση της υπόθεσής μου είναι αληθινού περιεχομένου, γνήσια και αυθεντικά και δεν έχω αποκρύψει κανένα στοιχείο που αφορά το καταγγελλόμενο γεγονός. Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. 679/2016 (GDPR), και συγκεκριμένα συναινώ/δεν συναινώ στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους που εξυπηρετούν τον σκοπό της Πολιτικής Διαχείρισης Αιτιάσεων.
Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που έχε ορισθεί αντιπρόσωπος από το φυσικό πρόσωπο.

Στοιχεία Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων:
Ονοματεπώνυμο: Σφίνιου Μαρία

Πατρώνυμο: Ηλίας
Διεύθυνση: Καβάλα, Αίαντος 9 Τ.Κ. 65302

AΔΤ: Χ762894 Εκδούσα Αρχή Ι.Ζ. Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2510 622191 ‐ 6948048232
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e‐mail): support@contractsa.gr