Απώλεια κερδών

Ένα ασφαλιστήριο περιουσίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκαταστήσει τις άμεσες (θετικές) ζημίες που υπέστησαν τα περιουσιακά της στοιχεία από τους ασφαλιζόμενος κινδύνους.
Δεν καλύπτει όμως τις έμμεσες ή αποθετικές ζημίες που μπορεί να προκλήθηκαν.
Η κυριότερη αποθετική ζημία, ιδίως στην περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος ή έστω μιας μεγαλύτερων διαστάσεων ζημίας, είναι η απώλεια των κερδών της επιχείρησης από την επακόλουθη διακοπή της λειτουργίας της.

Πόσο εύκολο είναι να επανέλθει η επιχείρησή σας στην κερδοφορία της μετά από μια μεγάλη ζημιά;

Η μείωση των κερδών, δεν επηρεάζει απλά και μόνο τα έσοδα του επιχειρηματία αλλά μπορεί να μειώσει και τη συνολική αξία της επιχείρησης, δεδομένου ότι η κερδοφορία είναι ο βασικότερος παράγοντας στην αποτίμησή της.

Για τη θωράκιση της κερδοφορίας της επιχείρησης συνιστάται, το ασφαλιστήριο των περιουσιακών της στοιχείων να συνοδεύεται από ένα συμπληρωματικό ασφαλιστήριο ή να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη «απώλειας κερδών» (Loss of Profit) ή «διακοπής εργασιών» (Business Interruption), όπως είναι οι συνηθέστερες ονομασίες. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης είτε λόγω εξοικονόμησης δαπανών, δεν διαθέτουν αυτήν την πολύτιμη ασφαλιστική κάλυψη.

Η ασφαλιστική κάλυψη ή το ασφαλιστήριο διακοπής εργασιών είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, γιατί καλύπτει την απώλεια κερδών μόνο από κινδύνους που καλύπτονται με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο περιουσίας.

Η ασφαλιστική κάλυψη ή τα ασφαλιστήρια διακοπής εργασιών έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να καλύψουν την απώλεια κερδών της επιχείρησης, όχι μόνον από ζημίες στα δικά της περιουσιακά στοιχεία αλλά και από ζημίες που συνέβησαν σε τρίτους.

Ο βασικός στόχος της ασφάλισης, δεν είναι λοιπόν άλλος, από το να βοηθήσει την επιχείρηση να επανέλθει στην οικονομική θέση που θα βρίσκονταν αν δεν είχε συμβεί η ζημία.
Ο σχεδιασμός της ασφαλιστικής κάλυψης μίας επιχείρησης προϋποθέτει γνώση και εμπειρία, προκειμένου ο επιχειρηματίας να διασφαλίσει την κατάλληλη λύση. Στην ομάδα της Contract, ο εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα αναλύσει το ρίσκο που διατρέχει η δική σας επιχείρηση και θα διαμορφώσει το συμβόλαιο που θα καλύψει τις ανάγκες σας σε περίπτωση έλευσης του κινδύνου.